แนะนำคณะกรรมการอำนวยการ


ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการ สอวช.
กรรมการและเลขานุการ