ผู้บริหาร


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของคลัสเตอร์รายสาขา
นิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายนวัตกรรมการอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ดร.รุ้งนภา ทองพูล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย