แนะนำผู้บริหาร


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของคลัสเตอร์รายสาขา
นิรดา วีระโสภณ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายกำลังคนตามความต้องการและนโยบายของประเทศ
ดร.รุ้งนภา ทองพูล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย