ผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล

วันที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2019

 1. การบริหารจัดการองค์กร กำกับ และควบคุมดูแลในงานต่างๆ ดังนี้
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้คำปรึกษาและดำเนินการสรรหาและคัดเลือก การบริหารเงินเดือนค่าจ้าง และการบริหารสวัสดิการ เพื่อให้มีคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ดีและเก่งเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานงาน และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเป็นไปตามหลักวิชาการ กฎระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
  • งานพัสดุภาครัฐ ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ตรวจรับ และเก็บรักษาพัสดุของสำนักงานให้เป็นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานบริหารบริหารทั่วไป: การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดทำรายงานต่างๆ ของสำนักงานตามข้อสั่งการของหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่กำกับดูแลองค์กรของรัฐ และการอำนวยความสะดวกด้านการใช้อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภค และระบบความปลอดภัยของสำนักงาน
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามกระบวนการขององค์กร
 3. ริเริ่มระบบการบริหารโดยสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบและพนักงานในสำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ สำนักงาน
 5. การบริหารจัดการข้อมูลและการจัดทำรายงานด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงประเด็น เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติโดยรวม (Common Attribute)
1. ความคิดริเริ่มและการสร้างนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
2. ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จเพื่อชาติและส่วนรวม (Dedication)
3. คุณธรรมและความน่าเชื่อถือ (Integrity and Credibility)
4. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Learning)

สมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional Competency)
1. ความรู้ ทักษะ เทคนิค ความเชี่ยวชาญ (Technical knowledge)
2. การบริหารจัดการ (Management)
3. การสร้างทีมงานและเครือข่าย (Team building)
4. การสื่อสาร (Communication)
5. การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem solving and Decision making)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร หรือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. มีความสามารถด้านวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
7. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร

 หมายเหตุ

 1. สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารทีเกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงาน
 2. ผู้สมัครยินดีที่จะเข้ารับการทดสอบเกี่ยวกับทักษะการบริหาร หรือจุดแข็งของผู้สมัครตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกนอกจากการสัมภาษณ์