เจ้าหน้าที่สนับสนุน ด้านบริหารบัญชี

วันที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2019

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงาน
 • บันทึกบัญชีรายการรับ-จ่ายให้ถูกต้องตามาตรฐานการบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัฐ
 • จัดทำบัญชีภาษีอากรและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการเงินและทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้
 • จัดทำรายงานการเงิน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย พร้อมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเพื่อส่งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวมถึงผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะเฉพาะงาน:

 • มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินและบัญชีเป็นอย่างดี
 • ตรวจสอบและดูแลความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงาน
 • บันทึกบัญชีรายการรับ-จ่ายให้ถูกต้องตามาตรฐานการบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัฐ
 • จัดทำบัญชีภาษีอากรและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการเงินและทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้
 • จัดทำรายงานการเงิน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย พร้อมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเพื่อส่งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวมถึงผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
 4. สามารถใช้ระบบบัญชีสำเร็จรูป ในงานที่เกี่ยวข้อง
 5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้น
 6. สามารถใช้โปรกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 8. มีจริยธรรม และความละเอียดรอบคอบ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

 1. เรซูเม่ (Resume)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 4. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 5. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 6. ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

 การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก www.nxpo.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่
คุณอภิชชยา บุญเจริญ e-mail: apitchaya@nxpo.or.th โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 706
หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

สำนักงาน และ/หรือคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานและ/หรือคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด