เจ้าหน้าที่สนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส หรือผู้ช่วยหัวหน้างาน ด้านระบบข้อมูลบุคลากรและการพัฒนาองค์กร

วันที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2019

ขอบเขตงาน:

1. ด้านระบบข้อมูลและการพัฒนาองค์กร
• ร่วมวางแผนและจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน คุณวุฒิ ข้อมูลการลงเวลา (Time Attendance) การลางาน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลประจำไตรมาสและประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดหา และ ดูแลระบบบริหารงานบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• บริหารจัดการให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
• ค้นคว้าข้อมูล และเสนอแนะวิธีการที่จะทำให้องค์กรพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. ด้านการประสานงาน
• จัดกิจกรรมหรือประสานงานเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงานและผู้บริหาร
3. ด้านการบริการให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาด้านข้อมูลบุคลากรและระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภายในสำนักงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1. สามารถวางแผนการทำงาน และจัดการงานย่อยๆ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จในภาพรวมตามเวลาที่กำหนดไว้
2. มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
4. มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถควบคุมอารมณ์และใช้คำพูดที่เหมาะสมในสภาวะที่มีแรงกดดัน
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Google Sheet รวมทั้งการค้นหาข้อมูลจาก Website และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel
7. มีทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับต้น
8. มีทัศนคติที่ดี พร้อมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
9. รักษาความลับ ซื่อสัตย์ จริงใจ รับผิดชอบต่อคำสัญญา มุ่งมั่นแก้ไขให้งานออกมาดีเลิศ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน:

1. เรซูเม่ (Resume)
2. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
5. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
6. ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

การรับสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก www.nxpo.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่
คุณธิดารัตน์ เหมรังคะ e-mail: thidarat.h@nxpo.or.th หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 729
หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

สำนักงาน และ/หรือคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานและ/หรือคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด