เจ้าหน้าที่สนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส หรือผู้ช่วยหัวหน้างาน (ด้านระบบข้อมูลบุคลากรและการพัฒนาองค์กร)

วันที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2019

ขอบเขตงาน:

 1. ด้านระบบข้อมูลและการพัฒนาองค์กร
 • ร่วมวางแผนและจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน คุณวุฒิ ข้อมูลการลงเวลา (Time Attendance) การลางาน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลประจำไตรมาสและประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดหา และ ดูแลระบบบริหารงานบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
 • ค้นคว้าข้อมูล และเสนอแนะวิธีการที่จะทำให้องค์กรพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
 1. ด้านการประสานงาน
 • จัดกิจกรรมหรือประสานงานเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงานและผู้บริหาร
 1. ด้านการบริการ
 • ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาด้านข้อมูลบุคลากรและระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภายในสำนักงาน
 1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

 1. สามารถวางแผนการทำงาน และจัดการงานย่อยๆ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จในภาพรวมตามเวลาที่กำหนดไว้
 2. มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
 4. มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถควบคุมอารมณ์และใช้คำพูดที่เหมาะสมในสภาวะที่มีแรงกดดัน
 5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Google Sheet รวมทั้งการค้นหาข้อมูลจาก Website และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel
 7. มีทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับต้น
 8. มีทัศนคติที่ดี พร้อมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 9. รักษาความลับ ซื่อสัตย์ จริงใจ รับผิดชอบต่อคำสัญญา มุ่งมั่นแก้ไขให้งานออกมาดีเลิศ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

 • คุณธิดารัตน์ เหมรังคะ e-mail: thidarat.h@sti.or.th โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 729
 • คุณรุ้งนภา ทองพูล e-mail: rungnapa@sti.or.th โทรศัพท์ 081-807-1325