เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาองค์กร จำนวน 1 อัตรา

วันที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2019

ระยะเวลาจ้าง: 1 ปี (หลังปฏิบัติงานครบตามสัญญาจ้าง 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในระดับดี อาจจะได้รับการพิจารณาต่อสัญญา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  

 1. สามารถวางแผนการทำงาน และจัดการงานย่อยๆ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จในภาพรวมตามเวลาที่กำหนดไว้
 2. มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถควบคุมอารมณ์และใช้คำพูดที่เหมาะสมในสภาวะที่มีแรงกดดัน
 3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 4. มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Excel, Google Sheet รวมทั้งการค้นหาข้อมูลจาก Website
 5. มีทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับต้น
 6. มีทัศนคติที่ดี พร้อมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 7. ซื่อสัตย์ จริงใจ รับผิดชอบต่อคำสัญญา มุ่งมั่นแก้ไขให้งานออกมาดีเลิศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดกิจกรรมหรือประสานงานเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงานและผู้บริหาร
 • จัดกิจกรรมหรือประสานงานเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน (Team Building)
 • ติดตามและวิเคราะห์ผลโครงการนำร่อง: Work from Anywhere
 • วิเคราะห์ผล Engagement Survey
 • ดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสังกัดของพนักงาน
 • บริหารจัดการให้เกิดระบบจัดการองค์ความรู้ขององค์กร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

 • คุณธิดารัตน์ เหมรังคะ e-mail: thidarat.h@sti.or.th โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 729
 • คุณรุ้งนภา ทองพูล e-mail: rungnapa@sti.or.th โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 218

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก http://www.ones.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708 (คุณกานตา)