ร่วมงานกับ สอวช.


กับภารกิจที่มีความท้าทาย เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สำเร็จแล้วไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

สำนักงานสภานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงเปิดโอกาสให้ “คุณ” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อประเทศชาติ ผ่านพลังความสามารถที่คุณมี

เรากำลังหาคนที่ “ใช่” สำหรับองค์กร ที่มีความสามารถ Smart มีทัศนคติที่ดีต่องาน ชอบความท้าทาย ไม่หยุดนิ่งกับการพัฒนาตัวเอง สนุกกับการรับความเปลี่ยนแปลง และถ้าคุณกำลังตามหาคนที่ “ใช่” เช่นเดียวกับเรา ลองมา Matching กันดู เราอาจเจอคนที่ “ใช่” ของกันและกัน

อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ “ไม่ใช่” มาตามหา “คนที่ใช่” ไปด้วยกัน

ภารกิจสำคัญ สอวช.

1.รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ สนับสนุนสภา คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ

2.เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศ

3.เสนอความเห็นเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้าน อววน. ของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ

4.เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ อววน.

5.สนับสนุนการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง

6.ประสานงานให้มีการจัดทำ บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าว

7.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้าน อววน.

ตำแหน่งงาน


วิธีการสมัคร


สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก www.sti.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th